اختبار الفترة الأولى انجليزي أول ابتدائي

اختبار خاص بالمعلم: عبدالرحمن القرشي
1
what's your name
2
what's this color
3
what's this color
4
describe the picture
5
what body part is this
6
what body part are these
7
choose the capital letter
8
choose the capital letter
9
rewrite the letters in the picture